Miljøsaneringsbeskrivelse og

miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljørådgivning

Våre konsulenter har lang erfaring innen miljørådgivning og hjelper dere med miljøsaneringsbeskrivelser, avfallsplaner eller miljøtekniske grunnundersøkelser.

Kartlegging av farlig avfall 

I byggteknisk forskrift (TEK 17) stilles det krav til at man kartlegger miljøfarlig avfall i alle bygg- og riveprosjekter. Ved rehabiliterings- og rivearbeider over 100 kvadratmeter i bygg eller hvis et tiltak genererer mer enn ti tonn bygg- og rivningsavfall, stilles det krav til en miljøsaneringsbeskrivelse.

Det er eier av avfallet som er ansvarlig for å vite hva avfallet inneholder.

 

miljo1

Miljøsaneringsbeskrivelse

For å lage en miljøsaneringsbeskrivelse må eiendommen eller prosjektet besiktiges ved en befaring. Vi går da gjennom bygningsmassene og vurderer alle tilgjengelige fraksjoner i forbindelse med prosjektet. Ved mistanke om farlig avfall tar vi ut materialprøver som vi sender inn til laboratorium for analyse, og analyseresultatene sammenlignes i henhold til gitte grenseverdier for avfall i gjeldende lover og forskrifter.

miljo3

 

Avfallsplan

Vi utarbeider også en avfallsplan på bakgrunn av kartleggingen som dere kan bruke i det videre arbeidet i prosjektet. Vi har også lang erfaring med sanering og håndtering av miljøskadelige stoffer i både rive- og rehabiliteringsprosjekter og tar på oss oppdrag i alle størrelser.

Les mer om spesialsanering her.

 

miljo2

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Skal det graves i terrenget, plikter du som tiltakshaver ved mistanke om forurensing at det blir foretatt grunnundersøkelser.

 Du kan starte med å sjekke eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Ellers kan tidligere bruk av området gi en pekepinn om det er forurenset eller ikke. Har tomten hatt en bensinstasjon, verksted, industri eller avfallsdeponering tidligere kan grunnen ha blitt forurenset. 

Ved en slik mistanke, må det gjøres miljøtekniske grunnundersøkelser av noen med kompetanse på dette.

Påvises det at grunnen er forurenset, skal det utarbeides en tiltaksplan for hvordan de forurensende massene skal håndteres.

Regler og krav varierer fra kommune til kommune, men kommunen skal uansett godkjenne tiltaksplan før graving iverksettes og få rapport etter at tiltak er utført.

Ta kontakt med oss for hjelp med miljøtekniske grunnundersøkelser.  

miljo4

Kontakt oss